Договір-оферта

Публічний договір про надання медичних послуг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ФАРМБІОТЕСТ» (офіційне скорочене найменування – ТОВ «КДЦ «ФАРМБІОТЕСТ»), Ліцензія на медичну практику Серія АЕ №638042, видана Міністерством охорони здоров’я України, дата видачі 17 лютого 2015 року, надалі – «Виконавець», в особі Директора Кузнецова Ігоря Ернестовича, який діє на підставі Статуту, іменований в подальшому «Виконавець», з одного боку, та Фізична особа, яка на оплатній основі робить замовлення медичних послуг з лабораторної діагностики на сайті www.baby-screen.com.ua, в подальшому «Замовник», що надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона», уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі — «Договір») про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Договір має характер публічної оферти відповідно до чинного законодавства України (ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України). До даного Договору застосовуються також положення ст. 634 Цивільного кодексу України. Умови даного Договору є однаковими та обов’язковими для всіх Замовників, які оформлюють замовлення медичних послуг на сайті www.baby-screen.com.ua. Цей Договір визначає порядок та умови надання Виконавцем кваліфікованої медичної послуги за Замовленням Замовника, яке розміщене на сайті Виконавця www.baby-screen.com.ua. Медичні послуги надаються відповідно до ліцензії Виконавця на медичну практику.

1.2. Свідченням повного та безумовного акцепту (прийняття) умов даного Договору, а також датою укладання даного Договору, є здійснення Замовником дій щодо оформлення, підтвердження та оплати Послуг, що входять до Замовлення.

1.3. Сторони гарантують, що кожна зі Сторін володіє необхідною дієздатністю, всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання умов даного Договору.

1.4. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні повноваження для здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням умов цього Договору, а також гарантує, що має право на проведення лабораторних досліджень без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і несе відповідальність в разі порушення прав Пацієнта в процесі виконання умов Договору і реалізації Послуг.

1.5. Виконавець здійснює свою діяльність керуючись Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р № 2801–XII, Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р № 1023–XII, Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р № 2297–VI, Цивільним кодексом України від 16.01.2003 № 435-IV, іншими нормативно-правовими актами, що розповсюджуються на діяльність медичних закладів.

1.6. Визначення термінів:

Замовник — фізична особа, яка володіє повною дієздатністю, та розмістила на сайті Виконавця www.baby-screen.com.ua Замовлення  від імені Пацієнта  на надання Послуг.

Пацієнт — новонароджена малолітня фізична особа, якій безпосередньо надаються Послуги Виконавцем відповідно до Замовлення.

Виконавець — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ФАРМБІОТЕСТ» (офіційне скорочене найменування –ТОВ «КДЦ «ФАРМБІОТЕСТ»), Ліцензія на медичну практику серія АЕ № 638042, видана Міністерством охорони здоров’я України, дата видачі 17 лютого 2015 року, строк дії – необмежений, Місцезнаходження:93000, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Почаївська, буд. 9, IBAN: UA393047950000026008053719026 АТ КБ ПРИВАТБАНК, Луганська філія, МФО 304795, Код ЕДРПОУ – 38337729, ІПН – 383377212123, Свідоцтво ПДВ  №200088496 від 01.01.2013

Офіційний веб-сайт Виконавця – www.baby-screen.com.ua

Послуга — медична послуга, яку надає Виконавець та включає в себе проведення розширеного лабораторного дослідження біологічного матеріалу Пацієнта для визначення 31 спадкового захворювання з послідуючим наданням Замовнику результату проведенного лабораторного дослідження. Послуга надається за  індивідуальним замовленням Замовника для задоволення потреб Пацієнта. Місцем безпосереднього надання Послуги є:  93000, Україна, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Почаївська, буд. 9.

Замовлення — оформлений належним чином на  сайті Виконавця за посиланням www.baby-screen.com.ua запит Замовника на отримання послуги. Замовлення має бути оплачене повністю під час його оформлення на сайті Виконавця за посиланням www.baby-screen.com.ua. Підтверджуючи Замовлення Замовник одночасно підтверджує, що надає згоду на обробку персональних даних Пацієнта на умовах, встановлених даним Договором, надає інформовану згоду на проведення медичного втручання, ознайомлений з характером та ризиками, пов’язаними з таким медичним втручанням, погоджується з умовами цього Договору та всіма діями, які за ним будуть здійснені та які не суперечитимуть умовам даного Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується за Замовленням Замовника, надати Пацієнту Послуги відповідно до Замовлення, належної якості, відповідно до чинного прейскуранту послуг Виконавця, в установлені строки та порядку, визначеному цим Договором, іншими внутрішніми стандартами, інструкціями та положеннями Виконавця, чинним законодавством України, а Замовник в свою чергу зобов’язується оплатити і прийняти Послуги, відповідно до умов даного Договору.

2.2. Після оформлення Замовлення Замовник підтверджує, що ознайомлений з умовами цього Договору та надає свою добровільну згоду на виконання його умов.

3. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПАЦІЄНТА

3.1. Замовник надає згоду на передачу Виконавцю своїх персональних даних та персональних даних  Пацієнта відповідно до умов даного Договору в обсязі, необхідному для оформлення, оплати Замовлення та надання Послуги.

3.2. Замовник підтверджує, що надав згоду Виконавцю на обробку його та Пацієнта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297–VІ, та інших нормативно — правових актів, які стосуються захисту персональних даних, в базі персональних даних, володільцем якої є Виконавець, що викладено в Додатку № 1 «Інформована добровільна згода на обробку персональних даних» до цього Договору.

3.3. Замовник підтверджує, що проінформований про те, що розпорядником бази даних, в якій зберігаються персональні дані Пацієнта, Замовника, є ТОВ «КДЦ «ФАРМБІОТЕСТ», місцезнаходження 93000, Україна, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Почаївська, буд. 9 (далі — «Володілець»).

3.4. Замовник надає Виконавцю право на передачу (поширення) своїх персональних даних та персональних даних Замовника та/або Пацієнта третім особам у випадках, предбачених чинним законодавством. Замовник надає згоду на обробку своїх персональних даних та персональних даних Пацієнта у будь-яких комп’ютерних та/або інформаційних системах, а також згоду на транскордонну передачу своїх персональних даних та персональних даних Пацієнта у будь-яку іноземну державу для здійснення діяльності відповідно до мети обробки, зазначеної в даному Договорі.

3.5. Метою обробки персональних даних є проведення Виконавцем лабораторного дослідження наданого Замовником біологічного матеріалу та надання Замовнику, або вказаним ним особам, можливості швидкого та зручного доступу до персональних даних Пацієнта та Замовника, зокрема результату лабораторних досліджень, отримання додаткової корисної інформації, пов’язаної з результатами лабораторних досліджень та станом здоров’я, а також в інших аналогічних цілях, що стосуються медичних послуг та стану здоров’я.

3.6. Обсяг персональних даних, згоду на обробку яких Замовник надає Виконавцеві, обмежується обсягом персональних даних, який зазначається Замовником при оформленні Замовлення, а також результатами лабораторних досліджень наданого Замовником біологічного матеріалу.

3.7. У випадку оформлення Замовником попереднього Замовлення на надання Послуг Виконавцем у спеціальних комп’ютерних та/або інформаційних програмах (системах), встановлених на будь-яких, в тому числі портативних носіях, Замовник надав попередню згоду такій особі на використання його персональних даних, ознайомлений з переліком послуг та бажає отримати саме такі послуги Виконавця, та підтверджує, що Замовник діяв від імені Пацієнта та в його інтересах. Якщо під час попереднього оформлення Замовником Замовлення на надання Послуг Виконавця у спеціальних комп’ютерних та/або інформаційних програмах (системах), встановлених на будь-яких, в тому числі портативних носіях, було зазначено адресу електронної пошти третьої особи, Замовник надає згоду Виконавцеві на відправлення отриманих Виконавцем результатів досліджень за цим Замовленням саме на цю електронну адресу. Відповідальність за коректність електронної адреси та конфіденційність інформації, після її отримання, несе така третя особа.

3.8. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Замовника та Пацієнта під час їх обробки. Співробітники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Замовника та Пацієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.

3.9. Замовник зобов’язується вносити повну і достовірну інформацію про свої персональні дані та персональні дані Пацієнта в графи на сайті Виконавця www.baby-screen.com.ua для оформлення Замовлення. У разі виявлення неточностей або будь-яких розбіжностей між персональними даними, зазначеними на сайті Виконавця, і персональними даними Пацієнта, наданими ним при отриманні результатів лабораторних досліджень (паспортні дані, дані бланка Замовлення тощо), Виконавець з метою забезпечення конфіденційності медичної інформації, залишає за собою право відмовити в наданні Послуги Замовнику, до моменту з’ясування особи Пацієнта.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

4.1. Конфіденційною інформацією за цим Договором визнається без виключення вся інформація про факт звернення Замовника за Послугою, отримані результати лабораторних досліджень, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).

4.2. Сторони беруть на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, ії нерозголошення без надання письмової згоди іншої Сторони, отриманої під час виконання Сторонами положень даного Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець має право:

5.1.1. Вносити зміни до Послуг, які надаються Виконавцем та розміщені за адресою www.baby-screen.com.ua, щодо обсягу Послуг, строків їх виконання, ціни Послуг тощо, надання яких можливе в рамках даного Договору.

5.1.2. При необхідності залучати третіх осіб (медичних фахівців, заклади охорони здоров’я) для надання Послуг Замовнику.

5.1.3. Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги;

5.1.4. Інформувати Замовника про зміни щодо Послуг;

5.1.5. Приймати оплату за Послуги в безготівковій формі під час оформлення Замовлення Замовником.

5.1.6. У разі порушення Замовником  рекомендацій Виконавця щодо підготовки до здачі біологічного матеріалу для проведення лабораторних досліджень, відмові в наданні інформованої добровільної згоди, Виконавець має право розірвати цей Договір з моменту виявлення цих порушень Замовником. При цьому вартість Послуг, що фактично були надані, не підлягають поверненню.

5.1.7. В односторонньому порядку на власний розсуд розірвати даний Договір із поверненням грошових коштів за ненадані Послуги.

5.2. Виконавець зобов’язується:

5.2.1. Своєчасно і якісно надавати Послуги відповідно до умов цього Договору та з дотриманням вимог чинного законодавства України.

5.2.2. Забезпечити участь кваліфікованого медичного персоналу для надання Послуг в межах виконання зобов’язань за цим Договором.

5.2.3. У своїй діяльності з надання Послуг використовувати методи діагностики, медичні технології, дозволені до застосування в установленому чинним законодавством України порядку.

5.2.4. Забезпечити Замовника інформацією, що включає в себе відомості про місце надання Послуг, режим роботи клініко-діагностичного центру Виконавця, перелік Послуг із зазначенням їх вартості та строків виконання, про умови надання та отримання цих Послуг, отримання додаткових знижок на Послуги тощо.

5.2.5. Забезпечити режим конфіденційності щодо результатів лабораторних досліджень біологічного матеріалу Пацієнта відповідно статті 4 цього Договору та вимог законодавства про лікарську таємницю.

5.2.6. Інформувати Замовника у випадку неможливості надання Послуг за Замовленням повністю або частково.

5.3. Права Замовника:

5.3.1. Пацієнт має право на своєчасне і якісне отримання Послуги, на інформацію про Послугу.

5.3.2. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.

5.3.3. Анулювати Замовлення шляхом звернення до Виконавця у будь-який доступний спосіб протягом строку дії Замовлення у порядку, встановленому в п. 6.5. цього Договору.

5.4. Замовник зобов’язаний:

5.4.1. Сплатити вартість Послуг Виконавцю відповідно до умов статті 6 цього Договору.

5.4.2. Забезпечити збір біологічного матеріалу та передати біологічний матеріал Пацієнта Виконавцю.

5.4.2.1. У разі порушення п. 5.4.2. Договору Виконавець залишає за собою право анулювання Замовлення, в разі, якщо послуга була оплачена, в такому випадку оплата за Послугу Пацієнту повертається.

5.4.3. Належним чином виконувати умови цього Договору та своєчасно інформувати Виконавця про обставини, що перешкоджають виконанню Замовником цього Договору.

5.4.4. Суворо дотримуватися рекомендацій Виконавця щодо правил підготовки до  надання Послуг, розміщених на сайті Виконавця, з метою виключення факторів, які можуть вплинути на результати лабораторних досліджень Пацієнта.

5.4.5 Надавати повні та достовірні відомості про Пацієнта, такі як дані щодо ім’я, прізвища та по батькові, дату народження та іншу інформацію, що необхідна Виконавцю для якісного надання Послуг.

6. ЦІНА І УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

6.1. Перелік послуг Виконавця, їх ціна та строк виконання вказані в чинному Прайс-листі Виконавця за адресою www.babyscreen.com.ua який може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку.

6.2. Виконавець не має права змінювати ціну оплаченої Послуги після того, як Замовлення було прийнято Виконавцем, а Замовник отримав електронне повідомлення, яке підтверджує прийняття Замовлення Виконавцем.

6.3. Вартість Послуг сплачується в національній валюті України — гривні, шляхом здійснення безготівковового платежу під час оформлення Замовлення на сайті виконавця www.babyscreen.com.ua.

6.4. У разі, якщо Замовлення скасоване за заявою Замовника протягом строку дії Замовлення, а Послуги ще не були надані частково або повністю, оплачена вартість Послуг підлягає поверненню у формі, в якій було здійснено оплату таких Послуг, протягом 30 робочих днів з моменту прийняття рішення Виконавцем про повернення Замовнику вартості неотриманих Послуг.

6.5. Заява на повернення грошових коштів може бути оформлена Замовником в електронній формі на сайті Виконавця www.babyscreen.com.ua. У разі подання Пацієнтом письмової заяви на паперовому носії, така заява направляється Замовником на юридичну адресу Виконавця, вказану в п. 14 цього Договору, рекомендованим листом. До заяви додається копія документу, що посвідчує особу, яка оплатила Замовлення Послуг.

6.6. Виконавець гарантує дотримання конфіденційності і нерозголошення інформації щодо Замовлення, Послуг і проведених транзакціях.

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА ПОСЛУГУ

7.1. Для розміщення Замовлення  Замовник заповнює реєстраційну форму на сайті Виконавця www.baby-screen.com.ua, оформлює Замовлення відповідно до Інструкції, розміщеної на сайті Виконавця www.baby-screen.com.ua, ознайомлюється та погоджується з умовами цього Договору та обирає спосіб оплати. Оформлення Замовником Замовлення та його підтвердження означає достатнє і повне ознайомлення Замовника з Послугою, ціною та строками її виконання, правилами підготовки до здачі біологічного матеріалу для проведення відповідного лабораторного дослідження, інформацією про наявність (відсутність) знижок, а також про вплив умов Замовлення на формування кінцевої вартості послуги.

7.2. Після отримання Замовлення, Виконавець здійснює обробку Замовлення. Замовнику надається Підтвердження Замовлення  на адресу електронної пошти, з детальною інформацією щодо Замовлення: номер замовлення, замовлені послуги, вартість, сума замовлення.

7.3. Пацієнт має право скасувати Замовлення на сайті Виконавця до моменту забору біологічного матеріалу, шляхом заповнення реєстраційної форми скасування Замовлення відповідно до п. 6.5. цього Договору. Дана процедура передбачає анулювання Замовлення.

7.4. Скасування Замовлення не є фактом обмеження права Замовника на оформлення нового Замовлення на Послуги.

7.5. Замовник  після отримання Послуг в будь-який час може перевірити хід виконання Замовлення в своєму особистому кабінеті в розділі «Отримати результат», підрозділі «Результати онлайн» при авторизованому вході в систему на сайті Виконавця.

7.6. У випадку виявлення Замовником допущених ним помилок у даних ПІБ, даті народження, адресі електронної пошти, номері мобільного телефону, зазначених в Замовленні, Замовник має право звернутися до Виконавця через Колл-центр або через зворотню форму на сайті з метою виправлення зазначених помилок.  

7.7. У випадку виникнення необхідності проведення повторного лабораторного дослідження, Виконавець повідомляє про даний факт Замовнику будь-яким доступним способом. Усі витрати з проведенням повторного лабораторного дослідження покладаються на Виконавця.

8. СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА СТРОК ДІЇ ЗАМОВЛЕННЯ (ПРОВЕДЕННЯ КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

8.1. Строк надання Послуг складає протягом 5 днів з моменту надходження біологічного матеріалу Пацієнта до Виконавця.

8.2. Виконавець має право з  технологічних причин змінити строк надання Послуг, попередньо попередивши Замовника (у випадку, якщо Замовлення вже було оформлене та оплачене).

8.3. Фактом, який підтверджує виконання Послуг, є передання результату надання Послуг засобами електронного зв’язку на електронну пошту Замовника та/або розміщення результату надання Послуг  в особистому електронному кабінеті Замовника на сайті www.baby-screen.com.ua.

9. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

9.1. Виконавець має право в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Замовника вносити зміни в текст даного Договору. Зміни в Договорі вступають в силу після їх публікації на сайті www.baby-screen.com.ua та застосовуються до Замовлення, оформленого та підтвердженого після публікації Договору.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його публічного розміщення і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

10.2. Положення щодо конфіденційності, визначені цим Договором, діють безстроково.

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

11.2. Досудове врегулювання розбіжностей є обов’язковим та передбачає пред’явлення однієї із Сторін претензії, яка розглядається іншою Стороною протягом тридцяти днів.

11.3. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, Сторони, після реалізації передбаченої законодавством процедури досудового врегулювання розбіжностей, передають їх на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ФОРС-МАЖОР.

12.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.2. Виконавець не несе відповідальності за якість надання Послуги, у випадках порушення Пацієнтом п. 5.4.5. даного Договору.

12.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання, або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) таких як: загроза війни, збройний конфлікт, загальна військова мобілізація, військові дії,  масові заворушення, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, епідемія, циклон, ураган, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, інші стихійні лиха тощо, які перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Даний Договір є публічною офертою (пропозицією укласти договір). Відсутність підписаного Сторонами примірника Договору на паперовому носії з проставленням підписів обох Сторін в разі здійснення за даним Договором фактичної оплати Замовником, чи безпосереднє надання Послуги Замовнику не є підставою вважати цей Договір не укладеним. Оформлення Замовлення та  здійснення оплати  Послуги Замовником вважається акцептом Замовника  (прийняттям пропозиції укласти договір).

13.2. Виконавець підтверджує, що є платником податку на прибуток на загальних підставах за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

13.3 Я погоджуюсь, що у випадку оформлення призначеною мною особою Замовлення на надання послуг ТОВ «КДЦ «ФАРМБІОТЕСТ» у спеціальних комп’ютерних та/або інформаційних програмах (системах), встановлених на будь-яких, в тому числі портативних носіях, я ознайомлений з переліком послуг та бажаю отримати саме такі послуги ТОВ «КДЦ «ФАРМБІОТЕСТ» та підтверджую, що призначена мною особа діяла від мого імені та в моїх інтересах, а факт оплати відповідного замовлення спричиняє зобов’язання ТОВ «КДЦ «ФАРМБІОТЕСТ» виконати у повному обсязі обрані в такій спеціальній комп’ютерній та/або інформаційній програмі (системі) послуги, незалежно від того чи самостійно я обрав(ла) такі послуги чи за допомогою призначеної мною особи, відповідно до мети обробки персональних даних. Я надаю згоду ТОВ «КДЦ «ФАРМБІОТЕСТ» на відправлення отриманих ТОВ «КДЦ «ФАРМБІОТЕСТ» результатів досліджень за цим замовленням саме на електронну адресу, що була зазначена під час оформлення Замовлення призначеною мною особою. Відповідальність за коректність електронної адреси та конфіденційність інформації після її отримання несе призначена мною особа. При цьому ТОВ «КДЦ «ФАРМБІОТЕСТ», у разі передачі таких даних, здійснює всі розумні дії для забезпечення захисту таких даних.

13.4. Залишаючи номер мобільного телефону, я надаю згоду на отримання повідомлень , в тому числі надісланих за допомогою програм та мобільних додатків, про готовність результатів надання Послуг, або з іншою інформацією, що відповідає меті обробки персональних даних. Я розумію, що доставка повідомлення залежить від мобільних операторів та постачальників послуг зв’язку та не є гарантованою. ТОВ «КДЦ «ФАРМБІОТЕСТ» не несе відповідальність за отримання мною повідомлення.

13.5. Я погоджуюсь, що ТОВ «КДЦ «ФАРМБІОТЕСТ» не може гарантувати та не несе відповідальності за доставку результатів надання Послуг електронною поштою, тому що доставка електронного листа залежить від налаштувань поштових серверів, антивірусних систем та спам-фільтрів моєї поштової скриньки.

14. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ФАРМБІОТЕСТ»

Місцезнаходження (поштова адреса):

93000, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Почаївська, буд. 9

IBAN: UA393047950000026008053719026 АТ КБ ПРИВАТБАНК, Луганська філія, МФО 304795, ЄДРПОУ: 38337729

ІПН: 383377212123, Св-во ПДВ № 200088496

Тел/факс (06453) 9-42-23
Додаток № 1 до Публічного договору про надання медичних послуг

ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Шляхом проставляння відмітки в полі «Я згоден з умовами Публічного договору на надання медичних послуг» в формі підтвердження Замовлення он-лайн на сайті https://www.baby-screen.com.ua, я надаю ТОВ «КДЦ «ФАРМБІОТЕСТ» згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VІ та інших нормативно-правових актів, які стосуються захисту персональних даних, в базі даних «Контрагенти», Володільцем якої є ТОВ «КДЦ «ФАРМБІОТЕСТ». Обсяг персональних даних, згоду на обробку яких я надаю ТОВ «КДЦ «ФАРМБІОТЕСТ», обмежується обсягом даних, що були зазначені в формі оформлення Замовлення он-лайн на сайті https://www.baby-screen.com.ua, а також отриманими результатами лабораторних досліджень наданого біологічного матеріалу Замовником.

 Метою обробки наданих мною персональних даних є проведення ТОВ «КДЦ «ФАРМБІОТЕСТ» лабораторного дослідження біологічного матеріалу та надання мені, або вказаним мною особам, можливості швидкого та зручного доступу до персональних даних Пацієнта та/або Замовника, зокрема результату лабораторних досліджень, отримання додаткової інформації, пов’язаної з результатами лабораторних досліджень та станом здоров’я, в інших аналогічних цілях, що стосуються медичних послуг та стану здоров’я (далі – «Мета обробки»).

Мені було роз’яснено порядок доступу до наданих мною персональних даних, право внесення в них змін чи припинення обробки таких персональних даних.

Я поінформований про те, що володільцем бази даних, в якій зберігаються персональні дані, передані згідно з цією інформованою згодою, є ТОВ «КДЦ «ФАРМБІОТЕСТ», місцезнаходження 93000, Україна, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Почаївська, буд. 9  (далі –”Володілець). Володілець обробляє надані мною персональні дані в порядку, встановленому законодавством для конкретних і законних цілей, зазначених в цій інформованій згоді, згідно визначеної Мети обробки.  Володілець та/або треті особи взяли на себе зобов’язання забезпечити захист наданих мною персональних даних від їх незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них. Володілець та/або треті особи зобов’язуються вважати всю інформацію, що міститься в базі даних «Контрагенти»  як конфіденційну.

Я погоджуюсь, що ТОВ «КДЦ «ФАРМБІОТЕСТ» має право без моєї додаткової згоди на передачу (поширення) персональних даних третім особам у випадках, предбечених чинним законодавством. До даних третіх осіб належать: органи державної влади та місцевого самоврядування, інші особи, які мають право отримувати дану інформацію у відповідності до вимог чинного законодавства, адвокати, контрагенти, з якими ТОВ «КДЦ «ФАРМБІОТЕСТ» були укладені правочини.

Я надаю згоду на обробку наданих мною персональних даних, зазначених у цій інформованій згоді, у будь-яких комп’ютерних та/або інформаційних системах, які використовуються на законних підставах суб’єктом, що здійснює обробку персональних даних, а також згоду на транскордонну передачу персональних даних у іноземну державу для здійснення діяльності відповідно до зазначеної Мети обробки. 

Текст даної інформованої згоди мною прочитано і проставлянням відмітки в полі «Я згоден з умовами користувацької угоди» в формі підтвердження Замовлення он-лайн на сайті https://www.baby-screen.com.ua, я засвідчую, що згоден із усіма пунктами цього документу, положення якого мені роз’яснені і зрозумілі. 

Зв'язок з менеджером// get_sidebar();